ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

#សាររបស់ #នស្សិត នៃ #វទ្យាស្ថាន ជាតិ កសិកម្មព្រែកលៀប បានរៀបរាប់ពីស្ថានភាព របស់ខ្លួនកំពុងចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេស អ៉ីស្រាអែល ក្នុងអំឡុងពេលមានបញ្ហាផ្ទុះ #សងរ្គាម រវាងប្រទេស #អស្រាអែល និង #បាលេស្ទិន ក្នុងការជម្លៀសពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ #ទៅតំបន់ដែលមានសុវត្តភាព ។

#សាររបស់ #នស្សិត នៃ #វទ្យាស្ថាន ជាតិ កសិកម្មព្រែកលៀប បានរៀបរាប់ពីស្ថានភាព របស់ខ្លួនកំពុងចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេស អ៉ីស្រាអែល ក្នុងអំឡុងពេលមានបញ្ហាផ្ទុះ #សងរ្គាម រវាងប្រទេស #អស្រាអែល និង #បាលេស្ទិន ក្នុងការជម្លៀសពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ #ទៅតំបន់ដែលមានសុវត្តភាព ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.